“Chip-Scale In Situ Salinity Sensing Based on a Monolithic Optoelectronic Chip”, Jixiang Jing, Yong Hou, Yumeng Luo, Liang Chen, Linjie Ma, Yuan Lin, Kwai Hei Li*, Zhiqin Chu*, ACS sensors, 2022.

The PBB Lab Publications

    2022   

“Soft overcomes the hard: Flexible materials adapt to cell adhesion to promote cell mechanotransduction”, Qian Sun, Yong Hou, Zhiqin Chu*, Qiang Wei*, Bioactive materials, 2022.

“Ligand Mobility-Mediated Cell Adhesion and Spreading”, Di Wu, Yong Hou, Zhiqin Chu, Qiang Wei*, Wei Hong*, Yuan Lin*, ACS Applied Materials & Interfaces, 2022.

“A Versatile, Incubator‐Compatible, Monolithic GaN Photonic Chipscope for Label‐Free Monitoring of Live Cell Activities”, Yong Hou, Jixiang Jing, Yumeng Luo, Feng Xu, Wenyan Xie, Linjie Ma, Xingyu Xia, Qiang Wei, Yuan Lin*, Kwai Hei Li*, Zhiqin Chu*, Advanced Science, 2022.

advanced photonics research.jpg

“A Data‐Mining‐Assisted Design of Structural Colors on Diamond Metasurfaces”, Jixiang Jing, Yau Chuen Yiu, Cong Chen, Dangyuan Lei, Lei Shao, Qi Wang, Kwai Hei Li, Ngai Wong, Zhiqin Chu*, Advanced Photonics Research, 2022.

“Compact GaN-based optical inclinometer”, Xiaoshuai An, Hongying Yang, Yumeng Luo, Qi Wang, Zhiqin Chu*, Kwai Hei Li*, Optics Letters, 2022.

“A Metal-Ion-Incorporated Mussel-Inspired Poly(Vinyl Alcohol)-Based Polymer Coating Offers Improved Antibacterial Activity and Cellular Mechanoresponse Manipulation”, Lingyan Gao, Yong Hou, Haojie Wang, Mingjun Li, Linjie Ma, Zhiqin Chu, Ievgen S Donskyi, Rainer Haag*, Angewandte Chemie International Edition, 2022.

Cover Pages from BiomaterialsScience_original.jpg

“An AIEgen/graphene oxide nanocomposite (AIEgen@ GO)‐based two‐stage “turn‐on” nucleic acid biosensor for rapid detection of SARS‐CoV‐2 viral sequence”, Qin Zhang, Bohan Yin, Jianhua Hao, Linjie Ma, Yingying Huang, Xueying Shao, Chuanqi Li, Zhiqin Chu, Changqing Yi, Siu Hong Dexter Wong, Mo Yang, Aggregate, 2022.

    2021   

“Soft Overcomes the Hard: Flexible Materials Adapt to Cell Adhesion to Promote Cell Mechanotransduction”, Qian Sun#, Yong Hou#, Zhiqin Chu*, Qiang Wei*, accepted, Bioactive Materials, 2021

“On-Demand, Direct Printing of Nanodiamonds at the Quantum Level”, Zhaoyi Xu, Lingzhi Wang, Xiao Huan, Heekwon Lee, Jihyuk Yang, Zhiwen Zhou, Mojun Chen, Shiqi Hu, Yu Liu, Shien‐Ping Feng, Tongtong Zhang, Feng Xu, Zhiqin Chu*, Ji Tae Kim*, Advanced Science, 2021.

“Development of a Wide-field Quantum Diamond Microscope for Imaging Dynamics of Cell Adhesion”, Feng Xu, Yong Hou, Shuxiang Zhang, Zhiqin Chu*, Quantum Information and Measurement (conference), 2021.

“Robust Integration of Nitrogen-Vacancy Centers in Nanodiamonds to Optical Fiber and its Application in All-Optical Thermometry”, Ce Bian, Minxuan Li, Wei Cao, Manli Hu, Zhiqin Chu*, Ruohui Wang*, Chinese Optics Letters, 2021, 19, 120601.

“An optical humidity sensor: a compact photonic chip integrated with artificial opal”, Binlu Yu, Yumeng Luo, Liang Chen, Zhiqin Chu, Qi Wang, and Kwai Hei Li*, accepted, Sensors and Actuators B: Chemical, 2021.

“Cross-validated Optical Thermometry using Diamond containing Dual-defect Centers”, Madhav Gupta, Zhang Tongtong, Zhiqin Chu*, Quantum Information and Measurement (conference), 2021.

“A waveguide metasurface based quasi-far-field transverse-electric superlens”, Yechuan Zhu, Xiaolin Chen, Weizheng Yuan, Zhiqin Chu, Kwok-yin Wong, Dangyuan Lei*, Yiting Yu*, Opto-Electronic Advances, 2021.

“2-in-1 Dual-Fiber Probe Integrated With Nanodiamonds for Optical Thermometry Measurements”, Ce Bian, Wei Cao, Manli Hu, Zhiqin Chu*, Ruohui Wang*, IEEE Photonics Technology Letters, 2021.

“Scalable Fabrication of Clean Nanodiamonds via Salt-Assisted Air Oxidation: Implications for Sensing and Imaging”, Tongtong Zhang, Linjie Ma, Lingzhi Wang, Feng Xu, Qiang Wei, Weiping Wang, Yuan Lin, Zhiqin Chu*, ACS Applied Nano Materials, 2021.

“Towards Quantitative Bio-Sensing with Nitrogen-Vacancy Center in Diamond”, Tongtong Zhang#, Goutam Pramanik#, Kai Zhang, Michal Gulka, Lingzhi Wang, Jixiang Jing, Feng Xu, Zifu Li, Qiang Wei, Petr Cigler*, Zhiqin Chu*, ACS Sensors, 2021.

Cover_ACS Sensor.jpg
advanced science.jpg

“A Compact Optical Pressure Sensor Based on a III-Nitride Photonic Chip with Nanosphere-Embedded PDMS”, Jixiang Jing, Xiaoshuai An, Yumeng Luo, Liang Chen, Zhiqin Chu*, and Kwai Hei Li*, ACS Appl. Electron. Mater., 2021.

“Biofilm inhibition in oral pathogens by nanodiamonds”, Tongtong Zhang#, Shanthini Kalimuthu#, Vidhyashree Rajasekar#, Feng Xu, Yau Chuen Yiu, Tony K.C. Hui, Prasanna Neelakantan*, Zhiqin Chu*, accepted, Biomaterials Science, 2021.

“Unveiling a hidden event in fluorescence correlative microscopy by atomic force microscopy nanomechanical analysis”, Massimiliano Galluzzi, Bokai Zhang, Han Zhang, Lingzhi Wang, Yuan Lin, Xue-Feng Yu, Zhiqin Chu*, Jiangyu Li*,  Frontiers in Molecular Biosciences, 2021.

    2020   

“Controllable Ligand Spacing Stimulates Cellular Mechanotransduction and Promotes Stem Cell Osteogenic Differentiation on Soft Hydrogels”, Man Zhang; Qian Sun; Yiling Liu; Zhiqin Chu; Leixiao Yu; Yong Hou; Qiang Wei*, Heemin Kang; Weifeng Zhao*; Joachim P Spatz; Changsheng Zhao; Elisabetta A Cavalcanti-Adam, Biomaterials, 2020, 268, 120543.

“Maturation of neural cells leads to enhanced axon-extracellular matrix adhesion and altered injury response”, Xueying Shao, Maja Højvang Sørensen, Chao Fang, Raymond Chuen Chung Chang, Zhiqin Chu*, and Yuan Lin*, in press, Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 2020.

“Ultracompact chip-scale refractometer based on an InGaN-based monolithic photonic chip”, Liang Chen, Xiaoshuai An, Jixiang Jing, Haotian Jin, Zhiqin Chu, and Kwai Hei Li*, ACS Applied Materials & Interfaces, 2020, 12, 49748-49754.

“Beading of injured axons driven by tension-and adhesion-regulated membrane shape instability”, Xueying Shao, Maja Højvang Sørensen, Xingyu Xia, Chao Fang, Tsz Hin Hui, Raymond Chuen Chung Chang, Zhiqin Chu* and Yuan Lin*, Journal of The Royal Society Interface, 2020, 17, 20200331.

    2019   

“Surface Roughness and Substrate Stiffness Synergize To Drive Cellular Mechanoresponse”, Yong Hou, Leixiao Yu, Wenyan Xie, Luis Cuellar Camacho, Man Zhang, Zhiqin Chu, Qiang Wei, Rainer Haag, Nano Letters, 2019, 20, 748-757.

 

“Extrinsic Polarization-Enabled Covert Plasmonic Colors Using Aluminum Nanostructures”, Lin Cheng, Kun Wang, Jianyong Mao, Xiao Ming Goh, Zhiqin Chu, Yanpeng Zhang, and Lei Zhang*, Annalen Der Physik, 2019, 531, 1900073.

 

“Surface Immobilized E‐Cadherin Mimetic Peptide Regulates the Adhesion and Clustering of Epithelial Cells”, Jie Li, Jacopo Di Russo, Ximeng Hua, Zhiqin Chu, Joachim P. Spatz*, Qiang Wei*, Advanced Healthcare Materials, 2019, 8, 1801384.

 

“Development of indocyanine green loaded Au@Silica core shell nanoparticles for plasmonic enhanced light triggered therapy”, Bokai Zhang*, Liyu Wei, Zhiqin Chu*, Journal of Photochemistry Photobiology A: Chemistry, 2019, 375, 244-251

 

“Transformable nanotherapeutics enabled by ICG: Towards enhanced tumor penetration under NIR light irradiation”, Yuxiang Tang,  Yihui Li,  Si Li,  Hang Hu,  Yuxin Wu,  Chen Xiao,  Zhiqin Chu,  Zifu Li and  Xiangliang Yang, Nanoscale, 2019, 11, 6217-6227.

    PRIOR TO HKU    

“Self-assembly of folic acid dextran conjugates for cancer chemotherapy”, Yuxiang Tang,  Yihui Li,  Rong Xu,  Si Li,  Hang Hu,  Chen Xiao,  Honglian Wu,  Lin Zhu,  Jiaxiong Ming,  Zhiqin Chu,  Huibi Xu,  Xiangliang Yang  and  Zifu Li, Nanoscale, 2018, 10, 17265-17274.

“Optical Imaging of Localized Chemical Events using Programmable Diamond Quantum Nanosensors”, Torsten Rendler, Jitka Slegerova, Ondrej Zemek, Jan Kotek, Andrea Zappe, Zhiqin Chu*, Petr Cigler*, Jörg Wrachtrup, Nat. Commun., 2017, 8, 14701.

​ 

“Anchored but not Internalized: Shape Dependent Endocytosis of Nanodiamond”, Bokai Zhang, Xi Feng, Yanhuan Wang, Zhiqin Chu, Helena Raabova, Jan Vavra, Petr Cigler, Renbao Liu, Yi Wang*, Quan Li*, Scientific Reports, 2017, 7, 46462.

“Shape Dependent Cytotoxicity of PLGA Nanoparticles on Human Cells”, Bokai Zhang, Pingsai Lung, Saisai Zhao, Zhiqin Chu, Wojciech Chrzanowski, Quan Li*, Scientific Reports, 2017, 7, 7315.

 

“Multidrug Resistance in Cancer Circumvented Using a Cytosolic Drug Reservoir”, Li Fan, Silu Zhang, Chunyuan Zhang, Chun Yin, Zhiqin Chu, Chaojun Song, Ge Lin, Quan Li*, Advanced Science, 2017, 1700289.

 

“Thin Circular Diamond Membrane with Embedded Nitrogen-Vacancy Centers for Hybrid Spin-Mechanical Quantum Systems”, S. Ali Momenzadeh, Felipe Fávaro de Oliveira, Philipp Neumann, D. D. Bhaktavatsala Rao, Andrej Denisenko, Morteza Amjadi, Zhiqin Chu, et al., Phys. Rev. Applied, 2016, 6, 024026.

 

“Rapid Endosomal Escape of Prickly Nanodiamonds: Implications for Gene Delivery”, Zhiqin Chu, Kaikei Miu, Pingsai Lung, Silu Zhang, Saisai Zhao, Huan-Cheng Chang, Ge Lin and Quan Li*, Scientific Reports, 2015, 5, 11661.

“Unambiguous Observation of Shape Effects on Cellular Fate of Nanoparticles”, Zhiqin Chu, Silu Zhang, Bokai Zhang, Chunyuan Zhang, Chia-yi Fang, Ivan Rehor, Petr Cigler, Huan-Cheng Chang, Ge Lin, Renbao Liu and Quan Li*, Scientific Reports, 2014, 4, 4495.

“Designing Nanoparticle Carriers for Enhanced Drug Efficacy in Photodynamic Therapy”, Zhiqin Chu, Silu Zhang, Chun Yin, Ge Lin and Quan Li*, Biomaterials Science, 2014, 2, 827-832.

 

“Controllable Drug Release and Simultaneously Carrier Decomposition of SiO2-drug Composite Nanoparticles”, Silu Zhang, Zhiqin Chu, Chun Yin, Chunyuan Zhang, Ge Lin* and Quan Li*, J. Am. Chem. Soc., 2013, 135, 5709-5716.

 

“Surface Plasmon Enhanced Drug Efficacy Using Core Shell Au@SiO2 Nanoparticle Carrier”, Zhiqin Chu, Chun Yin, Silu Zhang, Ge Lin* and Quan Li*, Nanoscale, 2013, 5, 3406-3411.

 

“Physiological Pathway of Human Cell Damage induced by Genotoxic Crystalline Silica Nanoparticles”, Zhiqin Chu, Yuanjie Huang, Lili Li, Qian Tao and Quan Li*, Biomaterials, 2012, 33,7540-7546.

 

“Cellular Uptake, Evolution, and Excretion of Silica Nanoparticles in Human Cells”, Zhiqin Chu, Yuanjie Huang, Qian Tao and Quan Li*, Nanoscale, 2011, 3, 3291-3299.

 

“Synthesis and Transport Properties of Si-doped In2O3(ZnO)3 Superlattice Nanobelts”, J. Y. Zhang, Y. Lang, Zhiqin Chu, X. Liu, L. L. Wu and X. T. Zhang, CrystEngComm, 2011, 13, 3569-3572.

 

“High-yield Synthesis of In2-xGaxO3(ZnO)3 Nanobelts with a Planar Super lattice Structure”, L.L. Wu, F.W. Liu, Zhiqin Chu, Y. Liang, H.Y. Xu, H.Q. Lu, X.T. Zhang, Q. Li and S. K. Hark, CrystEngComm, 2010, 12, 2047-2050.